IdentityProvider

public interface IdentityProvider

Methods

getIdentity

String getIdentity()